جدا کردن شلتوک از خزانه برای نشا برنج

0
196

زن موفق :

خزانه برنج به قطعه زمین کوچکی گفته میشود که درداخل زمین اصلی یا خارج از مزرعـه قراردارد. از آنجائیکه بذور برنج در شرایط غرقابی توانایی جوانهزنـی را نخواهنـد داشـت. بنابراین جهت استفاده از حداکثر بـذور و داشـتن مزرعـه ای یـک دسـت ابتـدا بـذور را در فضای کوچکتری تحت شرایط خاص کشت نموده و پس از آماده شدن و رشد نشاها آن را به زمین اصلی منتقل و نشاء میکنند.

انواع خزانه برنج

تهیه خزانه برنج به سه صورت انجام می گیرد:

الـف – سـنتی

ب – ایـستگاهی (جـوی پـشته ای یـا ژاپنی)

ج – جعبه ای (مکانیزه)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید